Tytuł Ogłoszenia:

Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych

Dodano: 2019-04-24 09:29:46

Kontakt:

VIVID Consulting Sp. z o. o.

699-670-290

VIVID Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie:
„Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych”
POWR.01.02.01-08-0008/18
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 64 osób młodych (39 Kobiet/25 Mężczyzn), w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, biernych zawodowo-tzw. młodzieży NEET (spełniających kryteria grupy docelowej), z obszaru powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, żagańskiego i żarskiego województwa lubuskiego, poprzez ich aktywizację zawodową i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, osiągnięte dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w okresie od 11.2018 do 09.2019, skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 54% (min.39%) UP.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:
- osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami,
- w wieku 18-29 lat,
- wyłącznie osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych z powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, żagańskiego lub żarskiego.
Grupę odbiorców stanowią 64 osoby (39K/25M), w tym:
- co najmniej 20%, tj. 13 osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie: Międzyrzecz, Nową Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary).
- minimum 5%, tj. 4 osoby z niepełnosprawnościami (OzN),
- minimum 20%, tj. 13 osób o niskich kwalifikacjach.
Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

W ramach projektu oferujemy dla Uczestników/czek projektu:
- ANALIZĘ POTRZEB UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (W TYM INDYWIDULANY PLAN DZIAŁANIA)
- POŚREDNICTWO PRACY
- SZKOLENIA ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ I NABYCIEM KWALIFIKACJI DLA 64 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU
- SZKOLENIA KOMPUTEROWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA 40 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Dodatkowo dla WSZYSTKICH osób zapewniamy staż zawodowy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Ponadto zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego
- opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu
- zwrot kosztów dojazdu
- catering podczas szkoleń zawodowych
- wykwalifikowaną kadrę doradców, pośredników pracy, trenerów
- Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego
- uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji cyfrowych po ukończeniu szkolenia komputerowego
Całkowita wartość projektu: 1 036 552,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 873 606,62 zł
KONTAKT:
Tel. 699-670-290
e-mail: program.mlodych@vc.edu.pl
http://
www.mapadotacji.gov.pl

VIVID Consulting Sp. z o. o.

  Główne zdjecie: